ALGEMENE VOORWAARDEN 

Inleiding
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als bezoeker. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Definities
1 Makelaaronline: gevestigd te Reutum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 69018588 handelend onder de naam Makelaaronline B.V.
2 Website: de website van Makelaaronline, te raadplegen via https://www.makelaaronline.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
3 Klant: de natuurlijk of rechtspersoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Makelaaronline en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Makelaaronline en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Makelaaronline zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Makelaaronline slechts bindend, indien en voor zover deze door Makelaaronline uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Prijzen en Informatie
1 Alle op de Website en in andere van Makelaaronline afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief BTW en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2 Er worden geen aparte verzendkosten gerekend.
3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Makelaaronline kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Makelaaronline afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
4 Makelaaronline kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Totstandkoming Overeenkomst
1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Makelaaronline en het voldoen aan de daarbij door Makelaaronline gestelde voorwaarden.
2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Makelaaronline onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze
aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
1 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Makelaaronline het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
2 Makelaaronline heeft het recht bestellingen van klanten die niet handelen in de uitoefening van hun beroep en bedrijf te weigeren.

Herroepingsrecht & Zichttermijn
In het kader van de Wet Kopen op Afstand hebben consumenten bij het doen van aankopen via internet recht op een afkoelingsperiode van 14 dagen na aflevering van het product. Binnen deze periode mag een product worden teruggestuurd zonder opgaaf van reden.

Wees ervan bewust dat het herroepingsrecht (ook wel zichttermijn genoemd) niet van toepassing is voor zakelijke klanten, bedrijven of personen die namens bedrijven optreden. Voor meer informatie over het herroepingsrecht kijkt u op Europees Consumenten Centrum.
Overeenkomsten gesloten via onze website zijn dan ook definitief na afsluiting. Ten aanzien van de kantoormonitor kunt u de betreffende service, na plaatsing van uw kantoor, 2 weken geheel kosteloos en vrijblijvend uitproberen zonder dat u hierbij een verplichting aangaat met Makelaaronline. Na deze periode kunt u zelf beslissen of u de samenwerking (betaald) wilt verlengen.

Registratie
1 Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier op de Website.
2 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
3 Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Makelaaronline is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.
4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Makelaaronline daarvan in kennis te stellen, zodat Makelaaronline gepaste maatregelen kan nemen.

Uitvoering Overeenkomst
1 Zodra de bestelling door Makelaaronline is ontvangen, stuurt Makelaaronline de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe of worden deze online gesteld.
2 Makelaaronline is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
3 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 14 dagen geleverd worden.
4 Indien Makelaaronline de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.
5 Makelaaronline raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden.
6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.
7 Makelaaronline is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Betaling
Klant dient betalingen aan Makelaaronline volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Makelaaronline is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

Garantie en conformiteit
1 Makelaaronline staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Makelaaronline er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Anders geldt dat het product geschikt is voor normaal gebruik.
2 Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Makelaaronline daarvan in kennis te stellen.
3 Indien Makelaaronline de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed.

Klachtenprocedure
1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Makelaaronline, dan kan hij bij Makelaaronline telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
2 Makelaaronline geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Makelaaronline binnen 5 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Aansprakelijkheid
1 De totale aansprakelijkheid van Makelaaronline jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer echter meer bedragen dan € 500.
2 Aansprakelijkheid van Makelaaronline jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
3 Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Makelaaronline jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Makelaaronline.
4 De aansprakelijkheid van Makelaaronline jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Makelaaronline onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Makelaaronline ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Makelaaronline in staat is adequaat te reageren.
5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Makelaaronline meldt.
6 In geval van overmacht is Makelaaronline niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

Eigendomsvoorbehoud
1 Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Makelaaronline.

Persoonsgegevens
Makelaaronline verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy policy / cookiebeleid.

Slotbepalingen
1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2'Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Makelaaronline gevestigd is.
3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven
4 Onder "schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Contactgegevens
Makelaaronline B.V.
Ootmarsusseweg 321
7667 PB Reutum 

T: 085-2020795
E: info@makelaaronline.nl